http://www.bbcpersian.com

13:45 گرينويچ - سه شنبه 20 مه 2008 - 31 اردیبهشت 1387

رضا دهقان، از خوانندگان سایت فارسی بی بی سی

مناظری از جزیره سنت هلن در کانادا

عکس از رضا دهقان

برکه ای در جزیره سنت هلن

عکس از رضا دهقان

برج دولویی

عکس از رضا دهقان

نمایی از بیوسفر

عکس از رضا دهقان

نمایش لباس و سلاحهای سربازان قدیم در موزه استوارت

عکس از رضا دهقان

فرمانده جوخه

عکس از رضا دهقان

زنی در حال تماشای جوخه آتش

عکس از رضا دهقان

جوخه آتش موزه استوارت