آیا جایگاه مداحان و روحانیون عوض شده است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا جایگاه مداحان و روحانیون عوض شده است؟

با فرا رسیدن ماه محرم بار دیگر عملکرد سیاسی مداحان در ایران مطرح شده. مداحان در سالهای اخیر نقش پررنگ و گاه بسیار جنجالی در مسایل سیاسی روز داشته اند. در حالی که از نظر سنتی مداحان همواره پشت سر روحانیون و در کنار آنها فرمانبرانه عمل می کردند. امروز اما گزارشها از تشکیل اتاق فکر مداحان و تلاش سازمان یافته آنها برای تاثیرگذاری در مسایل سیاسی روز خبر می دهند. منتقدان می گویند مداحان دارند بتدریج با فاصله گرفتن از جایگاه فرعی تاریخی خود از سایه سنگین روحانیون بیرون می آیند.

شهریار صیامی گزارش می دهد.