واکنش کمیته حقوق بشر سازمان ملل به بازداشت‌های خودسرانه در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش کمیته حقوق بشر سازمان ملل به بازداشت‌های خودسرانه در ایران

هشتاد و پنج کشور در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل از ایران خواسته اند به بازداشت های خودسرانه در کشور خاتمه دهد. ایران در واکنش، این قطعنامه را نامشروع و دارای اهداف سیاسی توصیف کرده است. گزارش کسری ناجی را ببینید.