برخورد آتشین و مرگبار دو قطار مسافری نزدیک سمنان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برخورد آتشین و مرگبار دو قطار مسافری نزدیک سمنان

رئیس جمهوری ایران از دستگاههای مسئول خواسته علت برخورد مرگبار دو قطار مسافری در نزدیکی سمنان را بررسی و مقصران احتمالی را معرفی کنند. رئیس اورژانس ایران گفته دست کم ۴۴ نفر کشته شده اند. بیش از صد نفر هم زخمی شده اند. مدیرعامل شرکت راه آهن گفته خطای انسانی و ناهماهنگی باعث تصادف شد.

مجید خیام دار گزارش می دهد.