کنسرسیوم خریدار شرکت مخابرات برای پرداخت بدهی مهلت خواست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کنسرسیوم خریدار شرکت مخابرات برای پرداخت بدهی مهلت خواست

در ایران رئیس هیئت مدیره کنسرسیوم خریدار شرکت مخابرات می گوید که برای پرداخت اقساط عقب افتاده، تقاضای مهلت کرده و امیدوار است مساله بدهی هایش با مذاکره حل شود. سازمان خصوصی سازی ایران دیروز اعلام کرد که کنسرسیوم «اعتماد مبین» دو قسط آخر خرید شرکت مخابرات را پرداخت نکرده و این قرارداد فسخ شده است.

امیر پایور گزارش می دهد..