اگر قطع درختان متوقف نشود، ده تا بیست سال دیگر البرز مثل زاگرس می شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اگر قطع درختان متوقف نشود، ده تا بیست سال دیگر البرز مثل زاگرس می شود

رئیس انجمن علمی جنگل در ایران گفته که جنگل های شمال ایران نیاز به ده سال استراحت دارند. هادی کیادلیری همچنین گفته که اگر برداشت چوب از جنگلهای شمال را برای مدتی متوقف نکنیم، احتمالا تا ده یا بیست سال آینده این جنگلها نابود می شوند و به درختان پراکنده ای مثل جنگلهای زاگرس تبدیل می شوند. هر سال برای قطع تعدادی از درختان این جنگلها مجوز صادر می شود و تعداد زیادی توسط قاچاقچیان چوب ازبین می روند. اما کارشناسان می گویند که حالا وقتش رسیده که جنگلهای شمال کمی تنفس کنند. شهریار صیامی گزارش می دهد.