حذف یارانه های افراد پردرآمد به نفع کم درآمدها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حذف یارانه های افراد پردرآمد به نفع کم درآمدها

از زمان شروع پرداخت یارانه های نقدی از پاییز سال ٨٩ تا امروز، صحبت از قطع یارانه های نقدی خانوارهای توانمند مطرح بوده. بارها خبرهای ضد و نقیضی هم منتشر شده. اما حالا علی ربیعی وزیرکار و رفاه اجتماعی گفته قطعِ پرداختِ یارانه نقدی سه میلیون نفرِ دیگر شروع شده است. مجلس دولت را موظف کرده پولی را که به داراها نمی دهد، بین ندارها پخش کند.

شهریار صیامی گزارش می دهد.