تصاویر یک شاهد عینی از مقابل بیمارستان شهدای تجریش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصاویر یک شاهد عینی از مقابل بیمارستان شهدای تجریش

کسی که ویدئوها را فرستاده می گوید مغازه اش روبروی بیمارستان است. اما حاضر نشد به عنوان شاهد عینی با ما حرف بزند.

موضوعات مرتبط