مصاحبه با احمد سلامتیان و محسن کدیور پیرامون شخصیت هاشمی رفسنجانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با احمد سلامتیان و محسن کدیور پیرامون شخصیت هاشمی رفسنجانی

جمال الدین موسوی در مصاحبه با احمد سلامتیان و محسن کدیور از شخصیت اکبر هاشمی رفسنجانی و تاثیر مرگ او بر فضای سیاسی ایران می‌پرسد.