رکود مسکن در اقتصاد ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رکود مسکن در اقتصاد ایران

جزئیات آمار رشد اقتصادی ایران نشان می دهد بخش مسکن در شش ماهه اول امسال بیشترین رکود را داشته و ۱۳ درصد کوچکتر شده. این درحالی است که کل اقتصاد ایران در این مدت بیش از ۷ درصد رشد کرده. اما گویا بخش مسکن در ماههای اخیر تکان خورده، دستکم در تهران جایی که تعداد معاملات افزایش قابل توجهی داشته.

امیر پایور گزارش می دهد.