ایران به دنبال آزمودن ترامپ با آزمایش موشک خرمشهر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران به دنبال آزمودن ترامپ با آزمایش موشک خرمشهر

امروز عصر شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی یک آزمایش موشکی توسط ایران، جلسه مشورتی اضطراری تشکیل داده. آمریکا دیروز گفته بود که مشغول بررسی جزییات یک آزمایش موشکیِ ایران است که گفته می شود یکشنبه یعنی پریروز انجام داده. وزیر خارجه فرانسه که در ایران است گفته، این آزمایش خلاف روح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است. محمد امینی گزارش می دهد.