مقابله به مثل ایران در پی تحریم های تازه آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مقابله به مثل ایران در پی تحریم های تازه آمریکا

دولت جدید آمریکا امروز تحریم های بیشتری را علیه ایران اعلام کرد که می گوید به علت فعالیت های ایران در زمینه تولید موشک است و دخالت ایران در تروریسم. تحریم هایی علیه ۲۵ شخص و شرکت. ایران هم در واکنش گفته این تحریم ها مغایر قطعنامه سازمان ملل است که توافق هسته ای را تثبیت کرد. کسری ناجی گزارش می‌دهد.