گریز کارگران معدن از طوفان شن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گریز کارگران معدن از طوفان شن

ویدئویی از هجوم طوفان شن صبح روز شنبه ۲۳ بهمن در منطقه الباجی در نزدیکی اهواز. مخاطبی که این ویدئو را فرستاده برای ما نوشته: "صحنه وحشتناکی بود، همه چیز در چند دقیقه اتفاق افتاد و ارتفاع گرد و خاک به ۲۰۰ متر می‌رسید. ما سریع کارگران را از منطقه دور کردیم."

گفتنی است روزشنبه به دنبال گرد و خاک شدید در استان خوزستان ایران آب و برق در عموم مناطق ۱۱ شهر، از جمله اهواز، مرکز این استان، قطع شد.