ایران در کنفرانس مونیخ خواهان گفتگو بر اساس منافع مشترک شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشست مونیخ؛ ایران خواهان گفتگو بر اساس منافع مشترک شد

ایران امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ زیر حملات لفظی شدید وزیران چند کشور خاورمیانه بود که از رفتارش در منطقه خشمگین بودند. وزیر خارجه ایران خواهان گفتگو بر اساس منافع مشترک شد، اما وزیران خارجه عربستان و ترکیه و وزیر دفاع اسرائیل ایران را متهم کردند که عامل بی ثباتی در کشورهای منطقه است.