تجمع اعتراضی کسبه بازار رضا مشهد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع اعتراضی کسبه بازار رضا مشهد

جمعی از کسبه بازار رضا مشهد در اعتراض به حضور ماموران انتظامی تجمع کردند.

نیروی انتظامی گفته برای جمع آوری نقره‌های قاچاق به این بازار رفته بود.