گفتگوی آپارات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی آپارات

گفتگوی برنامه آپارات با شبنم طلوعی درباره فیلم 'خاک - شکوفه - آتش' را اینجا تماشا کنید.