جشن رسیدن بهار؛ نماد تازه شدن زندگی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشن رسیدن بهار؛ نماد تازه شدن زندگی

خورشید میلیاردها سال است بر زمین می‌تابد. انسان در تمدن‌های اولیه خورشید را می‌پرستیدند و از آن می‌ترسیدند. تکرار حرکت خورشید انسان را بر اهمیت رخدادی آگاه کرد که بر زندگی او تاثیر فراوانی داشت. اعتدال بهاری و نو شدن طبیعت. انسان کشاورز هماهنگ با طبیعت سال کاری را با جشن گرفتن شروع می‌کرد؛ جشنی که هنوز نمادی است از تازه شدن زندگی.

موضوعات مرتبط