تصادف زنجیره‌ای خودروها در مسیر مشهد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصادف زنجیره‌ای خودروها در مسیر مشهد

این ویدیو را حامد از تصادف زنجیره‌ای خودروها در مسیر مشهد نیشابور فرستاده. این تصادف بر اثر مه غليظ، بارندگی و لغزندگی جاده‌ رخ داده است.