نگاهی به جایگاه و کارکردهای شورای عالی استان‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به جایگاه و کارکردهای شورای عالی استان‌ها

  • 26 مارس 2017 - 06 فروردین 1396

از میان بیش از یکصد هزار نفری که قرار است به عضویت شوراهای محلی دربیایند، شماری، شورای عالی استان‌ها را تشکیل می دهند. شورایی مرکب از نمایندگان شوراهای استان که جلوگیری از تبعیض در تخصیص منابع میان استان‌ها و نظارت بر برنامه های عمرانی و رفاهی از کارهای اصلی آن است. جمال الدین موسوی نگاهی کرده به جایگاه و کارکردهای شورای عالی استان‌ها.