نگاهی به چهره های جنجالی و خبرساز شورای شهر تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به چهره‌های جنجالی و خبرساز شورای شهر تهران

ورود چهره های مختلف سیاسی، ورزشی و هنری به شورای شهر تهران در دوره های گذشته خالی از جنجال نبوده، در آخرین دوره بزرگترین و قدرتمندترین شورای ایران برخی از اعضا به دلایل مختلف در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفتند. کاوه مشکات با نگاهی به چهره های جنجالی و خبرساز شورای شهر تهران مروری داشته به پنج عضوی که بیشتر از بقیه مورد توجه قرار گرفتند.