دفاع از کارنامه اقتصادی؛ حسن روحانی چگونه به سراغ انتخابات می‌رود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دفاع از کارنامه اقتصادی؛ حسن روحانی چگونه به سراغ انتخابات می‌رود؟

  • 10 آوریل 2017 - 21 فروردین 1396

رئیس جمهوری ایران از رقبایش خواسته که در کارزارهای تبلیغاتی انتخابات، به مردم دروغ نگویند. حسن روحانی، ضمن دفاع از عملکرد دولتش در زمینه های مختلف، به این سوال که آیا نامزد انتخابات پیش رو می شود یا نه، پاسخ روشنی نداد. آقای روحانی از مردم خواست که اگر از موضوعی ناراضی هستند، با صدای رسا، حرف بزنند تا افرادی که به دنبال محدود کردن آزادی آنها- از جمله مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی هستند،- متوجه عصبانیت آنها بشوند. مجید خیام دار گزارش می دهد.