---
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یوگا در ۹۸ سالگی

  • 24 آوریل 2017 - 04 اردیبهشت 1396

نانامال آما زنی ۹۸ ساله است که در ایالت تامیل نادو در جنوب هند معلم یوگاست. همه خانواده او از جمله فرزندان و نوههایش هم به همین کار مشغولند.

موضوعات مرتبط