وعده‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وعده‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران

  • 26 آوریل 2017 - 06 اردیبهشت 1396

پس فردا جمعه، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران درباره اقتصاد مناظره می‌کنند. وضعیت کسب و کار و معیشت در بسیاری از نظرخواهیها در صدر نگرانیهای مردم است و کاندیداهای جناح اصولگرا وعده‌هایشان را بر همین اساس تنظیم کرده‌اند: ایجاد میلیونها فرصت شغلی، کاهش بیکاری و افزایش یارانه‌ها برای دهکهای نیازمند. درست یا اشتباه، آنها بر این باورند که بخش قابل توجهی از رای‌دهندگان از کارنامه اقتصادی دولت در چهارسال گذشته ناراضیند و این وعده‌ها می‌تواند راهی برای نفوذ به قلب و فکر آنها باشد. بیشتردر اینباره صحبت می‌کنیم. اول، گزارش مسعود آذر