تنگنای مالی و رفاهی همراه با فشارهای امنیتی برای فرهنگیان ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تنگنای مالی و رفاهی همراه با فشارهای امنیتی برای فرهنگیان ایران

در ستایش از معلم کم گفته و نوشته نشده، خصوصا در روزی مثل امروز که به نام معلم اسم‌گذاری شده. یکی می‌گوید، شغل آنها، شغل پیامبران است، دیگری می‌گوید جامعه را آنها می‌سازند و یکی هم می‌گوید که آنها پاسداران حریم دانش و فرهنگند. ولی لابلای این خبرها را که بخوانید، آنها جزئی از جامعه فرهنگی ایران هستند که چرخ زندگی شان مثل سایر کارمندان به سختی می‌گذرد. یکی از شاهدان این ادعا عضوی از هیات مدیره کانونی صنفی معلمان است که کمپین بین المللی حقوق بشر به وضعیت او در زندان اعتراض کرده. معلمی که در اعتصاب غذاست و به وضعیت معیشتی همکاران خود اعتراض دارد. یک صدا از میان صداهای بی شماری که می گویند عرصه بر معلمان تنگ است. گزارش فریبا صحرایی را ببینید.