یک رئیس جمهوری چطور روزش را به شب می رساند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک رئیس جمهوری چطور روزش را به شب می رساند؟

این همه هیاهوی انتخاباتی بر سر رسیدن به صندلی بالاترین مقام اجرایی ایران است. کمی آنسوتر از صحنه رسمی سیاست ایران، رئیس جمهور شدن چگونه زندگی یک فرد را تغییر می دهد؟ در پشت صحنه زندگی رئیس جمهوری ایران چه می گذرد؟ پناه فرهادبهمن تلاش کرده نگاهی به واقعیت روزمره روسای جمهوری ایران بپردازد.