چرا نامزدها از مطالبه های محیط زیستی حرف می زنند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا نامزدها از مطالبه‌های محیط زیستی حرف می زنند؟

این دوره مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران یک تفاوت با تمام دوره‌های قبلی دارد. در این دوره مسائل زیست‌محیطی بطور عمده در مناظرات انتخاباتی و شعارهای نامزدها به چشم می خورد. تا حالا وعده‌های زیست محیطی در بیشتر مبارزات انتخاباتی ایران جایی نداشتند. چه اتفاقی افتاده است که مطالبات زیست محیطی به بحث‌های انتخاباتی کشیده شده است؟ شهریار صیامی نگاهی به این موضوع کرده.

موضوعات مرتبط