معافیت مالیاتی جنجالی آستان قدس، بر چه پایه ای استوار است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معافیت مالیاتی جنجالی آستان قدس، بر چه پایه‌ای استوار است؟

آتش توپخانه نامزدها علیه یکدیگر دو هفته مانده به انتخابات شدت گرفته. حسن روحانی رئیس جمهوری از معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی انتقاد کرد. ابراهیم رئیسی هم در پاسخ گفت استان قدس هیچ گاه مشمول مالیات شرکتها نبوده چه در زمان او و چه در سالهای قبل. آستان قدس، بازوی اقتصادی بزرگی شامل 36 شرکت دارد که در خیلی زمینه های اقتصادی- از جمله صنعت و معدن، کشاورزی، داروسازی، مالی و تجاری- فعالیت دارد. اما چرا این نهاد بزرگ از مالیات معاف ست؟ امیر پایور گزارش می دهد.