مناظر آخر؛ انتقادها و اتهام های متقابل کاندیداها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مناظره آخر؛ انتقادها و اتهام های متقابل کاندیداها

در بخش پایانی مناظره نامزدهای رقیب، انتقادها و اتهام‌های متقابلی میان آنها درگرفت، مخصوصا بین محمدقر قالیباف و ابراهیم رئیسی از یک طرف و حسن روحانی و اسحاق جهانگیری از طرف دیگر.

موضوعات مرتبط