فضای دو قطبی سیاست ایران؛ نگاهی به صف آرایی جناح‌ها در انتخابات پیش رو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فضای دو قطبی سیاست ایران؛ نگاهی به صف آرایی جناح‌ها در انتخابات پیش رو

مناظره ها و لحن ستیزه جویانه نامزدها، مبارزات انتخاباتی در ایران را به اوج خود رسانده و فضای سیاسی را به شدت دو قطبی کرده. جریان‌های سیاسی هرکدام پشت سر یکی از نامزدهای مطرح قرار گرفته‌اند و با موضوعاتی که مطرح شده، کارزاری سخت و کم سابقه به راه افتاده. من به شیوه‌ای متفاوت نگاهی کردم به آرایش جناح‌های سیاسی در این انتخابات.