از طهران قديم تا حقوق حيوانات؛ موج تازه نامزدهاي شوراي شهر تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از طهران قدیم تا حقوق حیوانات؛ موج تازه نامزدهای شورای شهر تهران

انتخابات ریاست جمهوری به کنار، انتخابات شوراهای شهر و روستا هم جنب و جوش خودشان را دارند. آرمان ها، شعارها و شیوه های تبلیغ هم با گذشت زمان تغییر کرده اند. در میان شوراها، شورای شهر تهران همیشه اهمیت ویژه ای داشته. علی همدانی در سفری مجازی به شهر تهران، نگاهی کرده به برخی از نامزدهایی که توجه شبکه های اجتماعی را به خود جلب کرده اند.