زیر پوست انتخابات در کوچه پس کوچه های شهر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زیر پوست انتخابات در کوچه پس کوچه‌های شهر

  • 16 مهٔ 2017 - 26 اردیبهشت 1396

با نزدیک شدن به انتخابات حدس و گمان‌ها هم بیشتر می‌شود. زن و مرد، پیر و جوان هر کدام از ظن خود یار داستان‌ها و حواشی انتخابات می‌شوند. علی همدانی در سفر مجازی دیگری به ایران سراغ جوان‌ترها رفته. با این توضیح که این گزارش با استفاده از شبکه‌های اجتماعی ساخته شده.