اظهارات میرسلیم در مورد انصراف کاندیداها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اظهارات میرسلیم در مورد انصراف کاندیداها

مصطفی میرسلیم جهانگیری را به حیله‌گری متهم می‌کند.