آخرین روز تبلیغات انتخاباتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آخرین روز تبلیغات انتخاباتی

در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی، رویارویی، در اوج خود، به مشهد رسید. یک سمت شهر، در ورزشگاه تختی، حسن روحانی، سمت دیگر، ابراهیم رئیسی، در میدان شهدا... هر دو طرف، در تلاش برای به رخ کشیدن قدرتشان. آقای روحانی بازی را به زمین حریف کشید و تا توانست به او تاخت. گفت شما که می‌خواهید کشور را اداره کنید، اول بگویید مشهد را چگونه اداره کرده‌اید. ابراهیم رئیسی هم که در خانه به جدال رقیب رفته بود، دولت را به ولخرجی متهم کرد و گفت او سی و هفت سال است که مدافع حقوق مردم است. این آخرین پرده از چند هفته تبلیغات پر التهاب بود. اما دو طرف، چقدر توانسته اند تا اینجای کار، میزان آرایشان را افزایش دهند. بیشتر به این موضوع می‌پردازیم، اول گزارشی ببینیم از مهرزاد کهن روز درباره آنچه امروز گذشت.