#شما، رای، تحریم و اعتراض در تصاویر شما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما، رای، تحریم و اعتراض در تصاویر شما

عده ای منتظر هستند رای دهند، عده ای تحریم کردند و عده ای اعتراض می کنند. این تصاویر را مخاطبان ما از انتخابات ریاست جمهوری ایران در نقاط مختلف جهان فرستاده‌اند.