حضور نامزدهای زن در شوراهای ایران بیش از هر زمان دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حضور نامزدهای زن در شوراهای ایران بیش از هر زمان دیگر

حضور و موفقیت زنان در پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران مورد توجه قرار گرفته. در این دوره نسبت به دوره قبل حضور نامزدهای زن یک درصد بیشتر بوده. در استان سیستان و بلوچستان ۴۱۵ نماینده زن وارد شوراها شده اند . در تهران هم امسال حضور زنان در شورای شهر دو برابر دوره گذشته بوده. فرانک عمیدی در گزارشش نگاهی انداخته به گستردگی حضور زنان در انتخابات این دوره شوراها.