شوراهای شهر و روستا؛ نهادهای سیاسی یا مدنی؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شوراهای شهر و روستا؛ نهادهای سیاسی یا مدنی؟

تکلیف انتخابات شوراهای شهر و روستا هم مشخص شد و در تهران و تعدادی دیگر از شهرهای بزرگ، شوراهای شهر در اختیار کامل اصلاح طلبان قرار گرفت. اما این یکدستی چقدر می تواند به سود شهر و شهروندان باشد؟

موضوعات مرتبط