نامه‌ای از لندن: «در حکایت و شکایت زبان فارسی»
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ چهارم، سال یازدهم، جمعه ۱۶ ژوئن ۲۰۱۷

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا. صحبت از زبان است، زبان که خانۀ وجود است، و چنان‌که هفتۀ پیش گفتم، و حتماً پیش از من بسیار، بسیار، از بنده‌های حقّ گفته‌اند، زبان در مرتبه‌ای بالا تر از «وطن»؛ و گفتم به این دلیل که گویندگان هر زبانی «قومیت» خود را در زبان ِ مشترکشان یافته‌اند، و آن جایی را که در آن ساکن و ماندگار شده‌اند، «وطن» خود کرده‌اند(۱).