نامه ای از لندن، شمارۀ پنجم، سال یازدهم، جمعه ۲۳ ژوئن ۲۰۱۷
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه ای از لندن، شمارۀ پنجم، سال یازدهم، جمعه ۲۳ ژوئن ۲۰۱۷

زندگی زبان، دارایی زبان