ابهام در چگونگی مرگ یک سپاهی در مانور امنیتی فرودگاه مهرآباد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابهام در چگونگی مرگ یک سپاهی در مانور امنیتی فرودگاه مهرآباد

شنبه پیش، تیراندازی در ترمینال چهار فرودگاه مهرآباد تهران باعث وحشت و فرار مردم شد. مسئولان گفتند که موضوع، یک مانور امنیتی در شرایط واقعی بوده که با موفقیت برگزار شده. اما امروز اکبر قندلو، مسئول روابط عمومی فرماندهی حفاظت سپاه خبر داد که یکی از نیروهای سپاه به نام مهدی یزدی در تیراندازی این مانور کشته شده. شهریار صیامی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط