استقلال قوه قضائیه چه کارکردی در فشار بر دولت ایران در داخل و خارج کشور دارد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استقلال قوه قضائیه چه کارکردی در فشار بر دولت ایران در داخل و خارج کشور دارد؟

دولت ایران یا نمایندگانش هر از چندی مجبور به پاسخگویی در قبال اقداماتی هستند که طبق اصل اساسی قانون اساسی ایران نمی‌توانند نقشی در آن ایفا کنند.

اما آیا استقلال قوه‌قضائیه دست دولت را در بعضی امور بسته یا راهی است برای عدم پاسخگویی؟ این استقلال در نهایت چه کارکردی برای دولت و حکومت ایران دارد؟