نامه‌ای از لندن - شمارۀ هفتم، سال یازدهم، جمعه ۷ ژوییۀ ۲۰۱۷
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ هفتم، سال یازدهم، جمعه ۷ ژوییۀ ۲۰۱۷

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسیدان‌های سراسر دنیا. صحبت از زبان «فارسی» است و رابطۀ طبیعی و تاریخی آن با زبان «عربی». طنین این نکته در همین جا، با کیفیتِ یک ندای خدایی در فضای معنویت انسان، در فضای ذهن‌ها بپیچد و بماند که همۀ زبان‌های دنیا، مثل مردمانی که در جامعۀ خودشان با استفادۀ درست از زبان خودشان، فکرها و احساس‌ها و آرزوها و نیازهای خودشان را بیان می‌کنند، ارجمند است و شایستۀ احترام، و حتّی مقدّس (۱).