هزاران پناهجوی ایرانی، مسیحی شدند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هزاران پناهجوی ایرانی، مسیحی می‌شوند

هزاران پناهجوی ایرانی در اروپا مسیحی می شوند. بعضی از آنها می گویند مسیحیت برایشان تولدی دوباره است. بعضی هم می گویند تنها راهی است برای گرفتن پناهندگی و اقامت. فریبا صحرایی برای تهیه یک مستند با بعضی از این مهاجران و پناهجویان صحبت کرده. این نسخه کوتاه شده از فیلم دعا برای پناهندگی است.

موضوعات مرتبط