مستند دعا برای پناهندگی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مستند دعا برای پناهندگی

هزاران پناهجوی ایرانی در اروپا مسیحی می‌شوند. بعضی از آنها می‌گویند مسیحیت برایشان تولدی دوباره است. بعضی هم می‌گویند تنها راهی است برای گرفتن پناهندگی و اقامت. فریبا صحرایی برای تهیه یک مستند با بعضی از این مهاجران و پناهجویان صحبت کرده..