بیش از دوازده میلیون ایرانی دچار اختلال روانی؛ زنان بیشتر از مردان در معرض خطرند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیش از دوازده میلیون ایرانی دچار اختلال روانی؛ زنان بیشتر از مردان در معرض خطرند

تازهترین آمار از وضعیت سلامت روان جامعه در ایران پریشان کننده است و هشدار دهنده. بر اساس تحقیقی موسوم به سیمای سلامت ایران ۱۲ و نیم میلیون نفر به نوعی دچار روانپریشی یا دست کم اختلالات روانی هستند. یکی از پیامدهای چنین وضعیتی در بعضی گزارشهای بینالمللی بازتاب یافته که جمعیت ایران را در میان پرخاشگرترینها قرار میدهد و گاهی هم در میان ملتهایی که بهره چندانی از شادی ندارند. بر اساس آمارهای وضعیت سلامتِ روان جامعه در ایران، بیشترین موارد اختلالات روانی در بین جمعیت ۱۵ سال تا ۶۴ سال گزارش شده که بیشتر از ۲۳ درصد آنها دچار نوعی اختلال روانی هستند. شایعترین اختلال به گفته تحقیق سیمای سلامت ایران اختلالات اضطرابی و خلقی است. عارضهای که زنان بیشتر از مردان، بیکاران بیشتر از شاغلان و افراد فقیرتر بیشتر از ثروتمندان دچارش می‌شوند.

جمال الدین موسوی در برنامه شصت دقیقه در گفتگو با سیروس عباسیان، روانپزشک و فهیمه میانجی، دکترای روانشناسی و محقق در دانشگاه مک گیل کانادا به بحث در مورد این عارضه پرداخت.