ادامه دعوا سر موسسه‌های مالی غیرمجاز در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه دعوا سر موسسه‌های مالی غیرمجاز در ایران

رئیس کل بانک مرکزی می گوید موسسات اعتباری غیرمجاز بیشتر سرمایه شان را در کار ساخت و ساز انداخته اند و به خاطر رکود در بازار مسکن، دچار بحران شده اند. ولی الله سیف می گوید تکلیف موسسات اعتباری غیرمجاز امسال یکسره خواهد شد. همزمان، سپرده گذاران موسسه کاسپین خود بانک مرکزی را به فساد سازمان یافته متهم می کنند. امیر پایور گزارش می دهد.