دختر پنج ساله ساوه‌ای قربانی تازه کودک آزاری در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دختر پنج ساله ساوه‌ای قربانی تازه کودک آزاری در ایران

رئیس اورژانس اجتماعی ایران اعلام کرده، دختر پنج ساله‌ای که به دنبال کودک آزاری به کما رفته بود، در بیمارستان مدرس ساوه درگذشت. حسین اسدبیگی رئیس اورژانس اجتماعی گفته این کودک پنج ساله به دلیل سکته مغزی به کما رفته بود و آثار آزار بر بدنش دیده می‌شد اما هنوز معلوم نیست که مورد آزار جنسی هم قرار گرفته است. مرگ پریا تنها یکی از سلسله گزارش‌های مرتبط با کودک آزاری و کودک ربایی در هفته‌های اخیر است. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.