نانوشته در قانون، پرشمار در تاریخ ایران؛ حکومت از حصر خانگی چه می خواهد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نانوشته در قانون، پرشمار در تاریخ ایران؛ حکومت از حصر خانگی چه می خواهد؟

نگرانی از وضعیت سلامتی شناخته شده ترین رهبران سیاسی منتقد در ایران - که بیش از شش سال است در حصر یا بازداشت خانگی اند - باردیگر چند نکته اساسی را در فضای سیاسی و رسانه ای ایران مطرح کرده. اول با استناد به اختیارات چه فرد یا نهادی عرصه بر آنها تنگ شده؟ اگر گفته شود - رهبر ایران - امروز سخنگوی دولت گفته که این موضوع از نظر آیت الله خامنه ای غیر قابل حل نیست. در این صورت آیا رئیس جمهوری - مقام دوم حکومت - تلاش کافی برای بازکردن این گره کرده؟ فهرست حصر در نزدیک به چهل سال بعد از انقلاب بلند و بلند‌تر شده ولی درموارد قبل چطور موضوع حل و فصل شده؟ موضوع دیگر جایگاه حقوقی و شرعی تحمیل چنین شرایطی بر سه چهره سیاسی است که جوانترین آنها هفتادویک ساله است و یکی از آنها در آستانه هشتاد سالگی. قانون و شریعت در این باره چه می گویند؟ پیش از گفتگو در این باره گزارشی داریم از پناه فرهاد بهمن.