تدبیرهای اقتصادی دولت چقدر توانست زندگی مردم را در ۴ سال گذشته متحول کند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تدبیرهای اقتصادی دولت چقدر توانست زندگی مردم را در ۴ سال گذشته متحول کند؟

در ایران دولت یازدهم رسما به کارش پایان داد. حسن روحانی و کابینه اش آخرین جلسه اشان را برگزار کردند. عده ای خداحافظ کردند، بعضی گفتند پیشنهادهایی به آنها شده و دیگران هم سکوت کردند. احتمالا شنبه در مراسم تحلیف، ترکیب دولت آینده روشنتر میشود و بعد بحث و جدل زیادی انجام خواهد گرفت که مردان کابینه، شاید هم همراه با یک یا دو زن، چگونه کشور را پیش خواهند برد. گزارش شهریار صیامی را ببینید.