غیبت رهبران اهل سنت ایران در مراسم تحلیف حسن روحانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

غیبت رهبران اهل سنت ایران در مراسم تحلیف حسن روحانی

مراسم تحلیف ریاست جمهوری این دوره، بیشترین تعداد مهمانان داخلی و خارجی را بین تمام دوره ها داشت. مجلس ایران برای رئیس جمهوری زیمبابوه، معاون رئیس جمهوری ایرلند، نماینده ویژه رئیس جمهوری سورینام، معاون رئیس مجلس کشور نیجر و صدها چهره مذهبی، ورزشی و هنری دیگر دعوتنامه فرستاد اما یک نفر از قلم افتاد.

مولوی عبدالحمید، یکی از معتبرترین شخصیت‌های اهل سنت ایران. مولوی عبدالحمید می گوید دولت او را دعوت کرده اما رئیس و هیئت رئیسه مجلس که میزبان مراسم بودند، دعوتنامه ای نفرستادند. موضوعی که اعتراض بسیاری از اهل سنت در ایران را در پی داشته. این اقلیت مذهبی، به عدم حضور وزیر سنی در کابینه آقای روحانی هم اعتراض دارد.

گزارش شهریار صیامی را ببینید.