تغییر در وزارت آموزش و پرورش؛ غیبت وزیر علوم در فهرست پیشنهادی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تغییر در وزارت آموزش و پرورش؛ غیبت وزیر علوم در فهرست پیشنهادی

همانطور که گفته شد کابینه حسن روحانی یک صندلی خالی دارد. آقای روحانی ده روز وقت دارد که وزیر علوم را معرفی کند. از افراد زیادی برای تصدی این وزارتخانه نامبرده شده اما به نظر هنوز رییس جمهوری و احتمالا با مشاوره با دفتر رهبری، به جمع بندی نهایی نرسیده یا گزینه ها از بار مسئولیت شانه خالی کرده اند. حساسیت این وزارتخانه در کنار وزارت آموزش و پرورش باعث شده همیشه وزیران پیشنهادی برای این دو وزارتخانه با توجه بیشتری در مجلس بررسی شوند. شهریار صیامی نگاهی کرده به حساسیت ها و نگرانی های مقام های بلندپایه ایران به این دو وزارتخانه.